Hvilke domstoler har bare én dommer?

Bidrag Hvilke domstoler har bare én dommer? av Admin 13. juni 2020

Innhold

Hvilke domstoler har bare én dommer?

Magistrates' domstoler er domstoler med én dommer. De sivile fredsdomstolers plikter er oppført i bestemmelsene i artikkel 4 i loven om sivil prosess nr. 6100 og artikkel 6/1 i lov nr. 5235.

Hva er de høyere domstolene?

I følge de rettslige grenene som Høyesterett i den rettslige jurisdiksjonen og statsrådet i den administrative jurisdiksjonen, er domstolene som er siste utvei for å søke domstolene på høyere nivå. De omtales som høyeste domstoler og er også lagmannsretter, som er de høyeste domstolene som behandler og avgjør anker.

Hvem oppretter domstolene?

ARTIKKEL 5. Sivile domstoler er lokalisert i hvert provinssenter og hver region. Den er opprettet av Justisdepartementet etter å ha mottatt en positiv uttalelse fra Høyrådet for dommere og påtalemyndigheter i distrikter bestemt ut fra deres geografiske situasjon og arbeidsmengde.

Hva gjør magistratsretten? Det er en av de to alminnelige domstoler, sammen med den sivile domstolen i første instans, som er hoveddomstol, opprettet for å behandle visse privatrettslige saker (lov nr. 5235 art.4). Sivile fredsdomstoler har bare én dommer og er blant domstolene som bør etableres i hver jurisdiksjon (rettshus).

Hva ser 1 førsteinstansrett på?

Sivilrett i første instans; er hoveddomstolen med ansvar for behandling av privatrettslige tvister (artikkel 6100 i lov om sivil prosess). Sivile domstoler i første instans har én enkelt dommer og er obligatoriske domstoler som skal opprettes i hver jurisdiksjon (retthus) (lov nr. 5235, artikkel 5).

Hvor mange domstoler er delt?

I seg selv; De er delt inn i to deler som sivile domstoler og straffedomstoler.

Hva er høyesterett i administrativ jurisdiksjon?

Administrativ rettsvesen er gruppen av domstoler som utfører lovlighetsrevisjonen av transaksjoner og handlinger utført av offentlige forvaltninger. Administrativ jurisdiksjon består av forvaltnings- og skattedomstoler som førsteinstansdomstoler, regionale forvaltningsdomstoler som andreinstansdomstoler, og statsrådet som høyesterett.

Hvis saker kan påtalemyndigheten ikke behandle?

7) Republikkens statsadvokatembeter, rettshåndhevelsesplikt eller advokatvirksomhet: Det er ikke mulig for dommeren å se på saken hvis han har fungert som statsadvokatembetet, rettshåndheveren, den mistenkte eller siktedes advokat eller fornærmedes advokat i samme sak (CMK m.22/1-g).

Les: 50